کلیپ تصویری «ریشه قساوت»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر