کلیپ تصویری «روز قدس»


گوینده: شهید بهشتی
مجموعه سازنده: مدافع کلیپ