کلیپ تصویری «روز جدایی»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر