کلیپ تصویری «رحمة للعالمین»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر