کلیپ تصویری «دنیا حساب شده است»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر