کلیپ تصویری «دنیا بد نیست، کم است»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر