کلیپ تصویری «دل باغبان را شاد نکردیم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر