کلیپ تصویری «دلیل وجود خدا»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر