کلیپ تصویری «دلیل جدایی از اولیای خدا»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر