کلیپ تصویری «دعوت حوادث»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر