کلیپ تصویری «دعوا سر چیه؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر