کلیپ تصویری «دست های آلوده»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر