کلیپ تصویری «در جایگاه بودن»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر