کلیپ تصویری «خیر و شر و آزادی»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر