کلیپ تصویری «خیر، فقط از اوست»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر