کلیپ تصویری «خوف های ما»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر