کلیپ تصویری «خدا میخواهد محدودیت هایمان را بشکند»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر