کلیپ تصویری «خدای من همراه من است»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر