کلیپ تصویری «خدایا، تو جبران کن»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر