کلیپ تصویری «حریم و حرمت»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر