کلیپ تصویری «حرم وصل»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر