کلیپ تصویری «جنگ حق وباطل»


گوینده: شهید بهشتی
مجموعه سازنده: beheshti.info