کلیپ تصویری «جمع و حاصل جمع»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر