کلیپ تصویری «تو دروغ های ما را بخر»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر