کلیپ تصویری «توکل و توسل»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر