کلیپ تصویری «تمرین و ظرفیت یابی»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر