کلیپ تصویری «تلقی ما از مذهب»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر