کلیپ تصویری «تلقی ما از امام زمان»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر