کلیپ تصویری «تلقی جدید از گناه»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر