کلیپ تصویری «تفقه در دین»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر