کلیپ تصویری «تحمل ولی»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر