کلیپ تصویری «تادیب با محبت»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر