کلیپ تصویری «تاثیر انگیزه ها»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر