کلیپ تصویری «به چی راضی شدی؟؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر