کلیپ تصویری «بلا و اندازه انسان»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر