کلیپ تصویری «برای چه می میری؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر