کلیپ تصویری «برای این نسل باید جواب داشت»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر