کلیپ تصویری «با او به سوی او»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر