کلیپ تصویری «اگر ما شیعه ایم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر