کلیپ تصویری «او منتظر ماست»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر