کلیپ تصویری «او جبران میکند»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر