کلیپ تصویری «انسانی در دو فصل»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر