کلیپ تصویری «اندازه های وجودی ما»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر