کلیپ تصویری «امید داشته باشیم به فضل او»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر