کلیپ تصویری «امکان انتخاب»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر