کلیپ تصویری «امر به معروف و اولویت های آن»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر