کلیپ تصویری «اشک بر حسین»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر