کلیپ تصویری «اشتیاق خدا برای بازگشت بندگان»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر