کلیپ تصویری «اسلام می‌خواهد چه نوع انسان‌هایی بسازد؟»


آقا، تعلیم اسلام این است. در نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اسلام مسأله بزرگ و اساسی، مسأله ای که نقش تعیین کننده و شکل دهنده دارد، این است که انسانهای پویای آزادی بسازد که با انتخاب خویشتن به راه حق، به راه خدا، به راه پاکی و فضیلت و تقوا درآیند. بسیاری از تدابیر اسلام در نظامهای سیاسی و اجتماعی، در حقیقت در جهت از بین بردن عوامل ضد آزادی است.
منبع: کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان (ص 16)
گوینده: شهید بهشتی
سازنده کلیپ (فنی): موسسه رسانه ای دیدار
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان