کلیپ تصویری «استقلال الخیر»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر